Freitag, 13. Mai 2011

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan

Ogaki house by Katasutoshi Sasaki and Associates - Gifu, Japan